Integritetspolicy

Inledning

Hos dQ&A respekterar vi din integritet och vill skydda den. Vi tar aldrig den information som du lämnar till oss för given. Vi använder den med aktning och tar vårt ansvar för att skydda den på största allvar.

Denna policy förklarar när och varför vi samlar in information om dem som besvarar våra frågor eller besöker vår webbplats, hur vi använder informationen, under vilka villkor vi kan avslöja informationen för andra och hur vi ser till att den är i säkert förvar.

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy, så besök gärna denna sida då och då och försäkra dig om att du godkänner eventuella ändringar. Denna policy ändrades senast i april 2018.

Frågor angående denna policy och vår integritetspraxis ska skickas som e-post till privacy@d-qa.com eller som brev till dQ&A, 804 Haight Street, San Francisco, CA, 94117, USA.

Vem är dQ&A?

dQ&A är ett socialt företag som arbetar för att göra livet lättare för människor med diabetes. Många av våra anställda har själva erfarenhet av diabetes. Vi samarbetar med tusentals patienter och vårdgivare för att få fram tillförlitliga svar på viktiga frågor om diabetes. Dessa respondenter är inordnade i ”paneler”. Vi får betalt av våra klienter som använder panelernas svar på dessa frågor som underlag vid viktiga affärsbeslut, för att ta fram bättre produkter och för att göra styrkta påståenden i marknadsföringsmaterial och ansökningar om produktgodkännande. Vi anstränger oss för att vinna patienternas förtroende genom vårt oberoende och vårt diabetesengagemang, och genom att leverera autentiska svar till våra klienter.

Informationen som vi samlar in

I vårt forskningsarbete samlar vi in olika typer av information. Denna information kan innefatta: 

  • Namn och kontaktuppgifter t.ex. e-postadress
  • Demografisk information och hälsoinformation, till exempel din ålder, vilken typ av diabetes du har och vilka diabetesmediciner du tar
  • Information om enhet och webbläsare t.ex. din IP-adress, typ av enhet och vilken webbläsare du använder
  • Svar på tidigare enkäter t.ex. vilka enkäter du har besvarat och vilken tid på dagen du fyller i dem 
  • Annan information som du lämnar genom ditt deltagande i våra forskningsprojekt t.ex. dina åsikter om en viss diabetesprodukt eller ett visst ämne.

Vi samlar in, sparar och behandlar dessa uppgifter eftersom du gav oss ditt mycket uppskattade samtycke till detta när du anmälde dig till vår panel eller fyllde i en enkät. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration” längst ner i våra e-postmeddelanden. Du kan även kontakta oss på privacy@d-qa.com eller skicka brev till oss på adressen dQ&A, 804 Haight Street, San Francisco, CA, 94117, USA. 

dQ&A samlar inte medvetet in eller begär personuppgifter från personer som inte fyllt 18 utan att först ha fått medgivande från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 år är inte lämpade att delta i våra forskningspaneler. Istället ber vi att föräldrar och vårdnadshavare fyller i våra enkäter och andra studier på barnets vägnar. I vissa projekt kan det behövas deltagare under 18 år. I sådana fall söker vi förälders eller vårdnadshavares samtycke innan vi kontaktar barnet. Om vi får kännedom om att någon under 18 år felaktigt har registrerats till vår panel kommer vi oavsett anledning att radera barnets personuppgifter hos oss.

I likhet med de flesta andra webbplatser samlar även dQ&A:s webbplatser in information med hjälp av kakor och liknande teknik. Vi kan t.ex. samla in information om vilken typ av enhet du använder för att besöka våra webbplatser, enhetens operativsystem och version, din IP-adress, ditt geografiska läge enligt din IP-adress, vilken webbläsare du använder, vilka sidor du besöker på våra webbplatser, samt om och hur du interagerar med innehållet på våra webbplatser.

Hur vi använder din information

dQ&A använder den insamlade informationen i flera olika syften bland annat följande:

Skicka inbjudningar och andra meddelanden till panelmedlemmar

Ibland skickar vi inbjudningar till deltagande i pågående enkäter till dig. Vi använder din information dels för att kunna skicka meddelandet, och dels för att välja ut de bäst lämpade deltagarna. Då och då kommer vi även att skicka annan information om dQ&A till dig, eller kommunicera med dig om du har några frågor eller funderingar.

Besvara klientfrågor

Om du deltar i vår forskning kommer vi att analysera informationen som du och andra respondenter lämnar när ni besvarar klienternas diabetesrelaterade frågor för att få insikt om vilka åsikter som du och andra med diabetes har och vad ni upplever. Vanligtvis analyserar vi samlade svar i stor mängd (så att vi t.ex. kan säga att 67 % av patienterna ogillade produkt X) och överlämnar sedan våra analysresultat till klienterna skriftligen eller i presentationsform. Resultaten som vi överlämnar till våra klienter är helt anonyma. Utan ditt uttalade samtycke kommer vi aldrig att ge våra klienter någon information som kan användas till att identifiera dig personligen. 

Ersättning till våra panelmedlemmar

Sådana uppgifter som namn, e-postadress eller bostadsadress använder vi även för att skicka vår belöning till dig som tack för att du deltar i våra forskningsprojekt.

Förbättra enkätupplevelsen

Vi kan använda dina svar från tidigare enkäter för att avgöra vilka enkätprojekt som är relevanta för dig, och för att utesluta vissa enkätfrågor som du redan har besvarat. Vi samlar in uppgifter om vilken enhet och webbläsare du använder så att vi kan optimera undersökningarna för just den enhetstypen. Din IP-adress använder vi för att kontrollera att du inte deltar i samma undersökning två gånger. 

Vem har tillgång till din information?

Vi respekterar din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer under inga omständigheter att sälja eller hyra ut sådana uppgifter som kan identifiera dig personligen till tredje part.

Rapportering

Vanligtvis rapporterar vi våra slutsatser till våra klienter, och vi gör detta på ett anonymt och aggregerat sätt. Det innebär att dina svar slås samman med andra deltagares svar och att ingen person kan identifieras. När vi talar med mindre grupper eller genomför enskilda intervjuer kan vi dela individuella svar med klienterna, men detta sker anonymt. I sällsynta fall kan det finnas en viktig anledning till att identifiera en viss panelmedlem, men vi gör detta enbart efter att inhämtat panelmedlemmens uttryckliga tillstånd och vi redogör detaljerat för anledningen. Ett exempel kan vara att någon har rapporterat en mycket allvarlig biverkan i samband med användningen av en viss enhet eller ett visst läkemedel, och att tillverkaren vill ha mer information för att kunna skydda användarna. 

Utomstående tjänsteleverantörer som vi anlitar 

Vi använder oss av ett fåtal omsorgsfullt utvalda utomstående tjänsteleverantörer som hjälper oss att utföra vårt arbete. Dessa tjänsteföretag är underleverantörer som assisterar oss med sådana tjänster som inbjudningsutskick, insamling av svar på frågor, datalagring, statistiska beräkningar och utskick av ersättningar. Vi behöver dela vissa eller alla av dina uppgifter med tjänsteleverantörerna för att kunna utföra dessa tjänster. När vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer överlämnar vi emellertid inte fler personuppgifter än vad som krävs för att leverera tjänsten, och enligt vårt avtal med tjänsteleverantörerna är de förbundna att förvara dina uppgifter på ett säkert sätt och att inte använda dem för andra syften (t.ex. marknadsföring). Vi väljer enbart tjänsteleverantörer i USA eller EU, där de dessutom lyder under alla lagar som gäller säkerhet och sekretess för uppgifter som är personidentifierande och hälsorelaterade.

Överföring av dina uppgifter till områden utanför Europa

Vi vill att våra panelmedlemmar i Europeiska unionen (EU) ska vara medvetna om att information som lämnas till oss kan överföras till länder utanför EU, vanligtvis därför att servrarna finns i ett annat geografiskt område. Vårt företag är exempelvis baserat i USA och vi lagrar vissa uppgifter på servrar i USA. Genom att lämna över dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. Om vi överför dina uppgifter till områden utanför EU vidtar vi åtgärder för att säkerställa att din integritet fortsätter att skyddas på det sätt som beskrivs i denna policy.

Personuppgifternas säkerhet

När du lämnar över personuppgifter till oss vidtar vi åtgärder för att säkerställa att de behandlas säkert. Vi lagrar exempelvis personidentifierande uppgifter som du lämnar till oss i datorsystem som har begränsad åtkomst och som finns i kontrollerade utrymmen. Vidare ser vi till att våra utomstående tjänsteleverantörer vidtar adekvata åtgärder för datasäkerhet och säkra lokaler. All din information är krypterad när den inte används, och när så är möjligt förvarar vi dina personidentifierande uppgifter åtskilda från annan information som du har lämnat. Detta innebär att uppgifterna som vi arbetar med normalt sett är anonyma, vilket bidrar till att begränsa säkerhetsrisken. (De vanligaste undantagen är när du deltar i en undersökning eller en intervju, eller när vi administrerar dina belöningar.) Vi lagrar dina uppgifter så länge som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna som vi erbjuder våra klienter. 

Dina rättigheter

Du har rätt att kontrollera hur vi använder dina uppgifter. Beroende på den lokala lagstiftningen kan du göra detta på följande sätt:

  • Du kan be oss om en kopia av den information som vi har om dig
  • Du kan informera oss om eventuella ändringar i dina uppgifter, eller om du vill att vi ska korrigera någon uppgift som vi har om dig
  • Du kan be oss om att radera eller begränsa tillgången till den information som vi har om dig
  • Du kan protestera mot vissa av våra sätt att använda dina personuppgifter
  • Du kan även be oss att skicka de personuppgifter som du har lämnat till oss till en tredje part.

När vi använder dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka detta samtycke. Det enklaste sättet att göra detta är att klicka på länken ”avsluta prenumeration” i någon av våra inbjudningar.

Du kan även kontakta oss via e-post på privacy@d-qa.com eller skicka ett brev till dQ&A, 804 Haight Street, San Francisco, CA, 94117, USA.